Om mig

Jag heter Andreas Fejes och jobbar till vardags vid Linköpings universitet där jag innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik. I mitt arbete ansvarar jag för en forskningsmiljö med cirka 30 medarbetare som jobbar inom det vuxenpedagogiska området. Mer info om mig finns på min hemsida vid Linköpings universitet. https://liu.se/medarbetare/andfe74 

Jag är i grunden utbildad grundskollärare i SO, år 4-9, tillika historiker (magisterexamen i historia). Jag disputerade 2006 vid Linköpings universitet i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, och 2008 blev jag docent i pedagogik vid samma lärosäte. Efter anställningar som universitetslektor och forskarassistent tillträdde jag i oktober 2012 professuren i vuxenpedagogik.

Jag har under alla år inom akademin lagt stor vikt vid universitetets samverkansuppdrag. Uppdraget har skett både inom ramen för min anställning men även som bisyssla i relation till det så kallade lärarundantaget, bestående av föreläsningar, workshops,  utvärderingar, och följeforskning. Men också i form av uppdrag som t.ex. styrelseuppdrag inom dåvarande myndigheten centrum för flexibelt lärande och som ledamot i skolhuvudmännens expertråd för skolutveckling. Därutöver har jag författat och varit redaktör för flertalet böcker inom det vuxenpedagogiska området.