Böcker

Här kan du läsa mer om de böcker jag författat.

Yrkesdidaktikens mångfald

Andreas Fejes, Viveca Lindberg, och Gun-Britt Wärvik, Redaktörer, Lärarförlaget, 2017

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen.

Med sin bredd vill Yrkesdidaktikens mångfald synliggöra kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkeslärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare.

Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas didaktik, där flera lärosäten samverkat. Redaktörer för antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet.

Den här boken syftar till att bidra till diskussionen om vad yrkesdidaktik kan tänkas vara i relation till Gy 2011 för gymnasieskolan. Genom en rad konkreta exempel illustreras en mångfald av yrkesdidaktiska uttryck. Antologin fångar viktiga aspekter av yrkeslärares arbete och förutsättningarna för dessa.
Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik

… det [har] varit otroligt spännande att ta del av bokens olika kapitel. Den bredd och mångfald som visas upp i de olika bidragen gör att många olika aspekter av yrkesutbildningen blir belysta. Rubrikerna till bokens olika delar kan också fungera som en karta över det yrkesdidaktiska landskapet.

 Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet

Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv

Anställningsbarhet

Gun Sparrhoff och Andreas Fejes, Redaktörer, Studentlitteratur, 2016

Anställningsbarhet är numera ett centralt policybegrepp i Sverige. Det förekommer ofta i diskussioner om utbildning och arbetsliv. Men många gånger används begreppet okritiskt och dess betydelse kan vara oklar.

Boken utforskar olika innebörder och möjliga konsekvenser av diskursen om anställningsbarhet, sett ur utbildningens och arbetslivets perspektiv. Exempel på frågor som behandlas är: Hur kommer det sig att anställningsbarhet är så populärt i dag? I vilka olika sammanhang och på vilka sätt kan vi se att det används? Leder utbildning till att den studerande blir anställningsbar? Vilka sorters medarbetare ses som mer åtråvärda än andra i diskussioner om anställningsbarhet, och vilka exkluderas därmed?

Den andra upplagan är kraftigt omarbetad och innehåller ett antal nya kapitel. Tre grundläggande teman strukturerar diskussionen: Anställningsbarhet som begrepp och politisk vision, sammanlänkningen mellan utbildning och arbetsliv samt inkludering och exkludering.

Anställningsbarhet – perspektiv från utbildning och arbetsliv vänder sig till universitetsstuderande inom samhällsvetenskapliga ämnen samt policymakare, politiker, chefer, rekryterare och utbildningsplanerare i olika typer av verksamheter.

Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och Folkbildning

Lärandets mångfald 1

Andreas Fejes, redaktör, Studentlitteratur, 2013

Sverige har ett unikt system för vuxnas deltagande i arrangerat lärande inom ramen för kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och studiecirklar. Dessa verksamheter står under ständig förändring i fråga om vem som deltar, hur de finansieras, vilket uppdrag de har och vilka pedagogiska ideal som råder.

Lärandets mångfald ger en aktuell bild av olika sammanhang för vuxnas lärande med speciellt fokus på vuxenutbildning och folkbildning. Läs den också för att lära känna den forskning som idag finns om dessa områden. Ämnen är bland annat bokcirklarnas framväxt, framväxten av muslimska studieförbund och folkhögskolor, skönlitteraturens roll inom utbildning, politiska makthavares bildningsvägar, didaktiska perspektiv på undervisning av vuxna och yrkeslärares identiteter.

Boken vänder sig till studerande vid lärarprogram, studie- och yrkesvägledarprogram, personalvetarprogram, kurser inom pedagogik, samt till yrkesverksamma lärare, folkbildare, studie- och yrkesvägledare, personalvetare och en intresserad allmänhet.

Kunskapers värde: Validering i teori och praktik

Kunskapers värde

Per Andersson och Andreas Fejes, Studentlitteratur, 2010

Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som finns i vårt samhälle att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig oavsett var, när och hur detta skett.

Författarna sätter validering i relation till hur vuxnas lärande organiseras och till de skilda sätt på vilka valideringstanken gestaltat sig. De visar hur validering förhåller sig till olika teorier om kunskap och lärande samt till den i sammanhanget så viktiga kunskapsbedömningen. I boken presenteras några modeller för hur validering kan organiseras och genomföras i praktiken, liksom de roller som olika aktörer har i en valideringsprocess.

I denna nya upplaga har innehållet reviderats och uppdaterats, bland annat har ett kapitel lagts till som handlar om validering och lärande. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt lärare, men även till andra som berörs av frågor kring värdering av kunskap och kompetens.

Handbok i kvalitativ analys

4711165_Kval_analys_omslag.indd

Andreas Fejes och Robert Thornberg, Redaktörer, Liber, 2015

Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja. Elva olika metodansatser presenteras ingående:

– grundad teori

– hermeneutik

– diskursanalys

– aktör-nätverksteori

– fenomenologi

– fenomenografi

– interpretativ fenomenologisk analys

– textanalys

– konversationsanalys

– fältforskning

– livsberättelser

I denna andra upplaga av boken har två helt nya kapitel och metodansatser tillkommit: aktör-nätverksteorin och interpretativ fenomenologisk analys (interpretative phenomenological analysis, IPA). Även inledning, avslutning och referenser är uppdaterade.

The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning

Confessingsociety

Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, Routledge, 2014

“I highly appreciate the quality of Fejes’ and Dahlstedt’s research and writing. They manage to present in a comprehensible way some essential concepts of Foucault that help us to understand better what practices of lifelong learning, in a broad sense, are emerging nowadays in advanced liberal societies. In doing so, they contribute to the renewal of critical thinking in education. They convince me that such renewal is important and necessary… and I think both theoreticians and practitioners of lifelong learning will equally recognize and value this analysis, particularly also, because they present a good mix of theory and practice.” -Professor Danny Wildemeersch

Today, people are constantly encouraged to verbalise and disclose their “true” inner self to others, whether on TV shows, in newspapers, in family life or together with friends. Such encouragement to disclose the self has proliferated through discourses on lifelong learning through which each citizen is encouraged to become a constant learner. The Confessing Society takes a critical stance towards the modern relentless will to disclose the self and argues that society has become a confessing society. Drawing on Foucault’s later work on confession and governmentality, this bookcarefully analyses how confession operates within practices of lifelong learning as a way to shape activated and responsible citizens and provides examples of how it might be possible to traverse the confessional truth of the present time. Chapters include:

Reflection and Reflective Practices
Deliberation and Therapeutic Intervention
Lifelong Guidance
Medialised Parenting

This controversial book is international in its scope and pursues current debates regarding trans-national policy and to research discussions on education, lifelong learning and governance, and it will provoke lively debate amongst educational practitioners, academics, postgraduate and research students in education and lifelong learning in Europe, North America and Australasia.

Foucault and a Politics of Confession in Education

Foucault and a politics

Andreas Fejes och Katherine Nicoll, Redaktörer, Routledge, 2015

In liberal, democratic and capitalist societies today, we are increasingly invited to disclose our innermost thoughts to others. We are asked to turn our gaze inwards, scrutinizing ourselves, our behaviours and beliefs, while talking and writing about ourselves in these terms. This form of disclosure of the self resonates with older forms of church confession, and is now widely seen in practices of education in new ways in nurseries, schools, colleges, universities, workplaces and the wider policy arena.

This bookbrings together internationalscholars and researchers inspired by the work of Michel Foucault, to explore in detail what happens when these practices of confession become part of our lives and ways of being in education. The authors argue that they are not neutral, but political and powerful in their effects in shaping and governing people; they examine confession as discursive and contemporary practice so as to provoke critical thought.

International in scope and pioneering in the detail of its scrutiny of such practices, this book extends contemporary understanding of the exercise of power and politics of confessional practices in education and learning, and offers an alternative way of thinking of them. The book will be of value to educational practitioners, scholars, researchers and students, interested in the politics of their own practices.

Recognition of Prior Learning: Research From Around the Globe

RPL Routledge

Per Andersson, Andreas Fejes och Fredrik Sandberg, Redaktörer, Routledge, 2016

Recognition of prior learning (RPL) has emerged in recent decades as an important policy area and policy concept. It is a phenomenon with a certain variation in practices as well as contexts, concepts and conceptions. However, there is a basic idea about giving recognition to prior learning wherever and whenever learning has taken place. Such ideas can be ‘materialised’ in formal assessment systems providing the basis for recognition, as well as in informal processes where prior learning is made visible and gets recognition.

This book provides a range of empirically and theoretically based contributions from different parts of the world where RPL, or an equivalent, is mobilised as part of educational practices for adults. Discussion in this area often takes place locally. This volume compiles different kinds of contributions to create a broader dialogue among scholars and practitioners, not only on the specific topic of RPL, but also on more general issues faced in educational research. It was originally published as a special issue of the International Journal of Lifelong Education.

Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject

Foucault and Lifelong Learning

Andreas Fejes och Katherine Nicoll, Redaktörer, Routledge, 2008

Over the last twenty years there has been increasing interest in the work of Michel Foucault in the social sciences and in particular with relation to education. This, the first book to draw on his work to consider lifelong learning, explores the significance of policies and practices of lifelong learning to the wider societies of which they are a part.

With a breadth of international contributors and sites of analysis, this book offers insights into such questions as:

What are the effects of lifelong learning policies within socio-political systems of governance?
What does lifelong learning do to our understanding of ourselves as citizens?
How does lifelong learning act in the regulation and re-ordering of what people do?
The book suggests that understanding of lifelong learning as contributory to the knowledge economy, globalisation or the new work order may need to be revised if we are to understand its impact more fully. It therefore makes a significant contribution to the study of lifelong learning.

^
%d bloggers like this: