Tjänster

Företaget erbjuder en rad tjänster inom det vuxenpedagogiska, men även det bredare utbildningsvetenskapliga, området.

Föreläsningar

Exempel på tidigare genomförda föreläsningar är: “Vuxenutbildningens och folkbildningens framtidsutmaningar”, “Förutsättningar för vuxnas lärande”, “Didaktik för Vuxna”, “En förändrad vuxenlärarroll”, “Validering av kunskap och kompetens”, “Vuxenutbildning igår, idag och i framtiden”, “Vad har hänt med vuxenutbildningens och folkbildningens medborgerliga och demokratiska uppdrag?”.

Workshops

Jag leder workshops där deltagare bidrar till gemensam kunskapsproduktion kring definierat tema. Exempel på genomförda workshops är “Individanpassad undervisning inom vuxenutbildningen”, och “Validering av kunskap och kompetens”.

Följe/uppdragsforskning

Forskningsproblem definieras i samråd med uppdragsgivare. Löpande återkoppling och diskussion kring analys. Leverans av text i format som önskas av uppdragsgivaren, t.ex. som forskningsrapport, kortare PM, undervisningsmaterial etc. Exempel på genomförd följeforskning är “Validering av vårdbiträdens kunskap och kompetens inom äldreomsorgen”.

Utvärdering

Utvärdering av enskilda projekt eller insatser. Kan handla om större organisatoriska förändringar såsom implementeringen av ett nytt kvalitetssäkringssystem, eller en ny pedagogisk modell. Men det kan också handla om mindre lokala insatser inom ramen för undervisning, t.ex. utvärdering av specifika pedagogiska metorder, eller metoder för kunskapsbedömning. Exempel på tidigare genomförda utvärderingar är “Validering inom ramen för Nätverk Sörmland” och “Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens”.

Konsultation

Konsultation kan ta sig olika former. Jag har t.ex. skrivit rapport om Kortutbildade och vuxenutbildning inom ramen för Stockholms stads kommission för ett socialt hållbart Stockholm och varit ledamot av Skolhuvudmännens expertgrupp för skolutveckling.

^
%d bloggers like this: